2015-07-03 Karlovy Vary – MFFKV – zahajovací den

2015-07-03 Karlovy Vary – MFFKV – zahajovací den